Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

Javna predstavitev IPC PDF natisni E-pošta
Torek, 28 Oktober 2008 19:42
Dne 15.10.2008 ob 18. uri je v Termah ?ate potekala javna predstavitev IPC Brezina, na kateri so: Ivan Molan, upan ob?ine Breice, mag. Andrej Vizjak, minister za gospodarstvo, Janko Hrastovek, predsednik Obmo?ne obrtno-podjetnike zbornice Breice, Robert Ostreli?, direktor Regionalne razvojne agencije Posavje, Branko Blaevi?, vodja Oddelka za prostorsko na?rtovanje in razvoj Ob?ine Breice, Marijan Volovec, direktor podjetja Skala d.o.o. ter Alen inko, direktor podjetja Kovis d.o.o. spregovorili o projektu Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina.
Mag. Vizjak je predstavil za?etke snovanja ideje IPC Brezina.
Mag. Vizjak je predstavil za?etke snovanja ideje IPC Brezina.
Za?etki o ustanovitvi industrijsko poslovne cone segajo e v leto 2003, ko je dal idejo in pobudo zanjo takratni breiki upan mag. Andrej Vizjak, izvedba projekta pa se je pri?ela leta 2007, ko sta bili pridobljeni investicijska in projektna dokumentacija.

Glavni cilji projekta je zapolniti neizkori?ene povrine na podro?ju Brezine ter zgraditi nove in koristiti obstoje?e infrastrukture za celotno opremljanje 43 ha velikega podro?ja, od katerih 9 ha predstavlja e obstoje?e objekte. Komunalno opremljena zemlji?a se bodo prodala zainteresiranim investitorjem, ki bodo tu zgradili nove proizvodno-storitvene obrate in tako pripomogli k razvoju ob?ine Breice in celotne regije Posavje.

Ob?ina Breice je za projekt v vrednosti 1.719.290,00 evrov pridobila 974.264,33 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (56.67% sredstev), preostalih 745.025,67 evrov (43,33% sredstev) pa je bilo zagotovljenih v prora?unu ob?ine Breice.
Obiskovalci so pridobili veliko novih informacij.
Obiskovalci so pridobili veliko novih informacij.
upan ob?ine Breice, Ivan Molan, je spregovoril o usmeritvah ob?ine Breice na gospodarskem podro?ju ter razlogih za ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina. Minister za gospodarstvo, mag. Andrej Vizjak je govoril o pomenu urejanja industrijskih con nasploh ter predstavil tudi za?etke snovanja ideje IPC Brezina; predsednik Obmo?ne obrtno-podjetnike zbornice Breice, Janko Hrastovek pa je spregovoril o pomenu cone za razvoj drobnega gospodarstva v ob?ini Breice.
Branko Blaevi?, Vodja oddelka za prostorsko na?rtovanje in razvoj ob?ine Breice, je predstavil vse postopke, ki so do sedaj e bili izvedeni ter opozoril na vse ostale, ki se e morajo izvesti, da bo Industrijsko poslovna cona Brezina zaivela. Direktor RRA Posavje, Robert Ostreli?, je predstavil vlogo RRA Posavje v procesu pridobivanja sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, direktor podjetja Skala d.o.o., Marijan Volovec, je kot iniciator in aktiven udeleenec pri razvoju cone predstavil aktivnosti, ki jih v podjetju pripravljajo za namen najema prostorov cone, Alen inko, direktor podjetja Kovis d.o.o. pa je kot prvi uporabnik e nedokon?ane poslovne cone predstavil potek dogodkov gradnje ter prednosti cone same.

Javno predstavitev projekta sta popestrila u?enca Glasbene ole Breice.
Javno predstavitev projekta sta popestrila u?enca Glasbene ole Breice.
Vsi govorniki in tevilni obiskovalci so si bili enotni, da je ?imprejnje dokon?anje Industrijsko poslovne cone Brezina klju?na za nadaljnji razvoj gospodarstva v nai ob?ini, saj bo le tako omogo?eno, da bodo nai podjetniki in tudi ostali potencialni investitorji v nai ob?ini, imeli monost ureditve novih poslovnih objektov, ki jih potrebujejo za svoje delovanje. Tako bo vsem zainteresiranim dana tudi monost, da s svojim prispevkom delujejo v korist razvoja gospodarstva v ob?ini Breice.

Dokon?anje komunalne ureditve Industrijsko poslovne cone Brezina se predvideva v maju leta 2009.
Zadnjič posodobljeno: Ponedeljek, 02 Februar 2009 17:46
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information